Vår pedagogik

Vi arbetar med Friluftsfrämjandets pedagogik I Ur och Skur. Den är utvecklad för att nå läroplanens mål genom utomhuspedagogik, friluftsliv, upplevelsebaserat lärande och ett medvetet ledarskap med hjälp av naturen året om. Vår vision är nyfikna, trygga och friska barn.

NYAmetodcirkeln.jpg

Verksamheten på I Ur och Skur beskrivs enligt modellen ovan. Inspiration har hämtats från Bronfenbrenners utvecklingsekologiska systemteori (Andersson, 1980). De olika nivåerna är beroende av varandra och kan ses som ett sammanhängande system som påverkar varandra och tillsammans med aktuella läroplaner utgör I Ur och Skurpedagogiken. Centrum som allting utgår ifrån är barnet. För att en I Ur och Skurenhet ska erbjuda en verksamhet med hög kvalitet är samtliga nivåer i cirkeln viktiga. Den upplevelsebaserade utbildningen för en hållbarutveckling i praktiken är beroende av ett medvetet ledarskap hos lärarna samt ett utomhuspedagogiskt och ämnesövergripandeförhållningssätt. I utbildningen möter barnen olika uttrycksformer i lek, äventyr och friluftsliv.

Barnet i fokus: Vårt mål är att barnen ska tycka det är lustfyllt att vara på förskolan. De ska känna trygghet och glädje och känna sig omtyckta för den de är. En god självbild är en förutsättning för allt lärande och vidare personlig utveckling.
I skolan vill vi att barnen ska tycka skolan är viktigt och känna arbetslust och motivation. För att kunna se hela barnet och lära känna barnet och dess olika utvecklingsnivåer är det samma ledare som arbetar med barnen hela dagarna. Det är viktigt att varje barn blir sett utifrån sin personlighet och sina styrkor. Vi möter barnen på dess kunskaps- och mognadsnivå och arbetar ibland åldersblandat. Varje barn arbetar efter sin individuella nivå i planeringsboksarbetet och målet är att eleven med stigande ålder ska utöka sitt ansvar för arbetet. Att lära känna barn i olika åldrar ger en större trygghet och större ansvarstagande, det ger också möjligheter för barnen att inse vikten av samarbete, hjälpsamhet och självständighet.

Upplevelsebaserat lärande. Genom upplevelser där många sinnen och hela kroppen används stimulerar vi barnens utveckling och lärande. Upplevelser skapar lust och ofta en djupare förståelse och bestående kunskap. Det är lättare att förhålla sig till något man varit med om och förståelsen blir större. Det blir lättare att återberätta, reflektera, sätta in saker i ett större sammanhang och dra egna slutsatser.

Medvetet ledarskap: Vi delar och synliggör upplevelserna och upptäckterna med barnen. Vi är förebilder och inspiratörer för barnen med vårt intresse och engagemang. Vi ska skapa goda relationer med barnen, i ett tillåtande klimat. Lärarnas förhållningssätt kan sammanfattas med orden, VI KAN – välkomnande, inspirerande, kompetent, aktiv och nyfiken.

Utomhuspedagogik. Vi använder utomhusmiljön för inlärning, källa till kunskap och för att visa på samband och helhet. Naturen öppnar upp våra sinnen och utmanar till lek och äventyr och möjlighet till ökat lärande ges. Upplevelsen och äventyret är det centrala då eleverna ”lär med hela kroppen” och alla sinnen.

Ämnesövergripande undervisning. Vi arbetar i teman/projekt som bygger på upplevelser och aktiviteter som knyter an till barnen och målen i läroplanen. Vi stimulerar barnen att undersöka, experimentera, samtala, granska och använda alla sina sinnen. Barnen ges också tid att reflektera i samspel med lärarna. Lärandet blir lustfyllt, mångsidigt och sammanhängande

Olika uttrycksformer: Genom att arbeta med olika uttrycksformer vidgas den upplevelsebaserade inlärningen och vi försöker skapa lust och kreativitet i lärandet. Vi arbetar för att många sinnen ska aktiveras och att göra det ute med naturen ger många positiva naturupplevelser. Sång, musik, teater, bild, skapande, dans och rörelse är exempel på olika uttrycksformer. Vi målar, konstruerar, bygger och skapar med olika material inomhus och utomhus.

Lek och äventyr: Barnens lek får mycket tid och utrymme, både i organiserad och friare form. I leken blir verkligheten begriplig. Leken är en av barnens viktigaste aktiviteter och skogen ger den egna fantasin stora möjligheter. Omgivningen och det material som finns runt dem inspirerar deras lek. I leken förenas lärande, rörelse och glädje i samspel med andra barn och vuxna. Barnen får god kroppsuppfattning, tränar muskler, balans och smidighet, vilket bl.a. kan leda till ökat självförtroende. Vi erbjuder en miljö som inspirerar och utmanar barnen i leken.

Friluftsfrämjandets friluftsverksamhet: I Ur och Skur står i sitt dagliga arbete i nära samarbete med Friluftsfrämjandet. På våra förskolor har vi Skogsknopp- Skogsknytte- och Skogsmulleverksamhet en dag per vecka. I skolan har vi strövar- och lufsarverksamhet en dag per vecka. Dessa dagar präglas till stor del av friluftsliv och äventyr då vi samtidigt väver in skolämnena.

Natur- och miljökunskap. Genom att ge barnen en grundläggande naturkänsla och trivsel i naturen skapas nyfikenhet och lärande som så småningom leder till respekt, omsorg och ansvar för vår natur och allt levande. Genom positiva upplevelser, friluftsliv och utomhuspedagogik skapas många naturliga tillfällen för lärande och kunskap i och om natur och miljö. En grund för en hållbar utveckling.

Samverkan med vårdnadshavare: .Vi tycker det är viktigt med ett nära samarbete mellan hemmet och förskolan och skolan. Vi tror på att då och då få möjlighet att träffas och umgås. Då lär vi känna varandra lite bättre. Vi bjuder årligen in till bland annat lucia, föräldramöten och trädgårdsdagar. Vi tänker att genom att tillsammans ta hand om vår förskola och skola och hjälpas åt med saker, visar vi barnen att detta är en plats vi alla värnar om. Du är också välkommen att vara med i vår dagliga verksamhet

Läs mer om I Ur och Skurpedagogiken på http://www.iurochskur.se