Skabersjöbygdens skola ekonomisk förening

Vår pedagogik

Alla förskolor och skolor i Sverige måste arbeta efter landets styrdokument: Skollag och Läroplaner. Metoderna/arbetssätten kan däremot se olika ut.
I Ur och Skurs grund är friluftsliv, utomhuspedagogik, upplevelsebaserat lärande och medvetet ledarskap. Att vistas både inne och ute är en central del i pedagogiken och dagligen gör vi val kring vad som passar bäst för individen, gruppen och aktiviteten.

Mål I Ur och Skur
I Ur och Skurs mål är att utbildningen med läroplanerna (Lgr 11 och Lpfö 18) som grund ska ge varje barn/elev:

• förutsättningar att utveckla intresse för och kunskaper om naturen samt utvecklar en naturkänsla
• förutsättningar att utveckla kunskap om en hållbar livsstil
• förutsättningar att utveckla kunskap om och praktiskt handlande efter allemansrätten
• stöd och stimulans i hela sin utveckling genom vistelse i naturen
• möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen n
• förutsättningar att utveckla grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv

cirkelhoguppljpg.jpg

Barnet i fokus: Vårt mål är att barnen ska tycka det är lustfyllt att vara på förskolan. De ska känna trygghet och glädje och känna sig omtyckta för den de är. En god självbild är en förutsättning för allt lärande och vidare personlig utveckling.

Eleven i fokus: Vi vill att eleverna ska tycka det är viktigt med skolan och känna arbetslust och motivation. För att kunna se hela eleven och lära känna eleven och dess olika utvecklingsnivåer är det samma pedagoger som arbetar med eleverna hela dagarna. Det är viktigt att varje elev blir sett utifrån sin personlighet och sina styrkor och svagheter. Pedagogerna kan då lättare stärka barnets självförtroende, vilket är grunden till lärande och personlig utveckling. Vi möter eleven på dess kunskaps- och mognadsnivå och arbetar ibland åldersblandat. Varje barn har en individuell planering för sitt arbete och målet är att eleven med stigande ålder ska utöka sitt ansvar för arbetet. Att lära känna barn i olika åldrar ger en större trygghet och större ansvarstagande, det ger också möjligheter för barnen att inse vikten av samarbete, hjälpsamhet och självständighet.

Upplevelsebaserat lärande: Genom upplevelser, gemensamt eller enskilt, där många sinnen och hela kroppen används stimulerar vi barnens/elevens utveckling och lärande. Upplevelser skapar lust och ofta en djupare förståelse och bestående kunskap. Det är lättare att förhålla sig till något man varit med om och förståelsen blir större. Det blir också lättare att återberätta, reflektera, sätta in saker i ett större sammanhang och dra egna slutsatser.

Runt barnet/eleven finns åtta tårtbitar som alla är lika viktiga men tar olika mycket tid och plats.

Friluftsfrämjandets friluftsverksamhet: I Ur och Skur står i sitt dagliga arbete i nära samarbete med Friluftsfrämjandet. På våra förskolor har vi Skogsknopp- Skogsknytte- och Skogsmulleverksamhet en dag per vecka. I skolan har vi strövar- och lufsarverksamhet en dag per vecka. Dessa dagar präglas till stor del av friluftsliv då vi samtidigt väver in skolämnena.

Utomhuspedagogik: Vi använder utomhusmiljön för inlärning, källa till kunskap och för att visa på samband och helhet. Naturen öppnar upp våra sinnen och utmanar till lek och äventyr och möjlighet till ökat lärande ges. Upplevelsen och äventyret är det centrala då barnen/eleverna ”lär med hela kroppen” och alla sinnen.

Samverkan med vårdnadshavare: En god samverkan mellan pedagoger och föräldrar ger en gemensam ansvarskänsla för verksamheten och barnen/eleverna. Som förälder kan du delta i trädgårdsarbete, studiebesök, skolgruppen, baka m.m. Du är också välkommen att vara med i vår dagliga verksamhet.

Olika uttrycksformer: Genom att arbeta med olika uttrycksformer vidgas den upplevelsebaserade inlärningen och vi försöker skapa lust och kreativitet i lärandet. Vi arbetar för att alla sinnen ska aktiveras och att göra det ute med naturen ger många positiva naturupplevelser. Vi sjunger, spelar, skapar, konstruerar, målar, bygger, har yoga, dramatiserar…

Lek och äventyr: Barnens lek ska få tid och utrymme. I leken blir verkligheten begriplig. Leken är en av barnens viktigaste aktiviteter och skogen ger den egna fantasin stora möjligheter. Omgivningen och det material som finns runt dem inspirerar deras lek. I leken förenas inlärning, rörelse och glädje i samspel med andra barn och vuxna. Barnen får god kroppsuppfattning, tränar muskler, balans och smidighet, vilket bl.a. kan leda till ökat självförtroende.

Medvetet ledarskap: Vi delar och synliggör upplevelserna och upptäckterna med eleverna/barngruppen. Vi är förebilder och inspiratörer för barnen/eleverna med vårt intresse och engagemang. Ibland har vi svaret, ibland blir vi medupptäckare/undersökande tillsammans.

Tema/Projekt: Att uppleva med alla sinnen, naturen, äventyret, friluftslivet och leken ingår allt i temat/projektet. Vi fångar upp barnens/elevernas frågor och intresse och utgår från deras behov, upptäckter och tidigare erfarenheter. I skolan integreras flera av läroplanens ämnen i våra projekt för att skapa helhet och verklighetsanknytning. Vi skapar gemensamma upplevelser för att öppna sinnen och väcka nyfikenhet.

Natur- och miljökunskap: Genom att ge barnen/eleverna en grundläggande naturkänsla och trivsel i naturen skapas nyfikenhet och lärande som så småningom leder till respekt, omsorg och ansvar för vår natur och allt levande. Genom positiva upplevelser, friluftsliv och utomhuspedagogik skapas många naturliga tillfällen för lärande och kunskap i och om natur och miljö. En grund för en hållbar utveckling.

Läs mer om I Ur och Skurpedagogiken på http://www.iurochskur.se